Condicions d'ús i disclaimer

El propòsit d'aquesta web és la difusió i promoció del West Coast Swing a València. La informació que s'hi proporciona està recopilada i publicada amb aquest únic propòsit. En el cas que cap dels continguts estiga afectat per copyright o no siga publicable de la manera en la qual està publicat, per favor, poseu-vos en contacte a través del formulari de contacte i serà retirat.

La informació al voltant del WCS ha sigut extreta fonamentalment de la Wikipedia. D'altra banda:

La resta de fonts del material gràfic, vídeos, etc. estan citades explícitament.

D'altra banda, el proveïdor d'aquesta informació (el creador de la pàgina web) no participa de l'organització dels esdeveniments que s'hi puguen anunciar i, per tant, no es responsabilitza de l'exactitud de la informació ni del desenvolupament d'aquests esdeveniments.

Condiciones de uso y disclaimer

El propósito de esta web és la difusión y promoción del West Coast Swing en Valencia. La información que se proporciona està recopilada y publicada con esta única finalidad. En el caso de que algun contenido esté afectado por copyright o no sea publicable de la manera en la que lo ha sido, por favor, contacte mediante el formulario de contacto y será retirado.

La información sobre el WCS ha sido extraida fundamentalmente de la Wikipedia. Por otra parte:

El resto de fuentes del material gráfico, vídeos, etc. están citadas explícitamente.

Por otro lado, el proveedor de la información (el creador y mantenedor de la página web) no participa de la organización de los eventos que se puedan anunciar y, por tanto, no se responsabiliza de la exactitud de la información ni del desarrollo de dichos eventos.

Use conditions and disclaimer

The purpose of this website is difusion and promotion of West Coast Swing in València. All information is collected and published with this only purpose. In the case that any content might be affected by copyright or should not be published in the way it is, please contact us through the contact form and it will be withdrawn.

Information about WCS has been collected mainly from Wikipedia. Moreover:

Sources for photographies, videos, etc. are cited where applicable.

On the other side, the provider of this information (the website owner) does not participate in the organisation of events that might be announced and, therefore, is not liable for any inaccuracy and is not responsible of their development.